Historia

Grodziski Klub Krótkofalowców

W dniu 30 marca 1995 roku dokonano rejestracji znaku SP5PMU. Grupę inicjatywną utworzyli koledzy: SP5HTW, SP5GMN, SP5BLD, SP5LKL, SP5XAT, SP5XTL, SP5XTK, SP5XZT, SP5XEJ, SQ5BLA, SP7QHO i SP7XJP. Powstanie klubu było możliwe dzięki przychylności Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która nieodpłatnie udostępniła najpierw jedno później dwa pomieszczenia z sanitariatem na IX piętrze swojego bloku. Nie mniej ważna była równoczesna zgoda Spółdzielni na zamontowanie systemu antenowego na dachu bloku tuż nad stropem udostępnionych pomieszczeń.

 

Członkowie klubu swoje pierwsze zaangażowanie wyrazili podczas organizacji stacji okolicznościowej SP150KWW. Okazją były obchody 150-lecia otwarcia pierwszego odcinka linii kolejowej na terenie Królestwa Polskiego z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Sufiks znaku pochodził od pierwszych liter nazwy: Kolej Warszawsko Wiedeńska. Stacja okolicznościowa pracowała na wszystkich pasmach amatorskich emisjami: CW, SSB i AM w okresie od 10 do 17 czerwca 1995 roku. Członkowie klubu w ciągu tygodnia przepracowali podczas dyżurów operatorskich 160 godzin regulowanych specjalnie utworzonym grafikiem.

Pierwszy kurs na świadectwo radiooperatora klasy „B” klub zorganizował w październiku 1995 roku. Kurs rozpoczęło 32 a w marcu 1996 roku ukończyło 26 uczestników.

Podczas klęski powodzi jaka miała miejsce latem 1997 roku Grodziski Klub Krótkofalowców w spontanicznej akcji niesienia pomocy, zebrał i przekazał w trybie natychmiastowym do pierwszego transportu zorganizowanego przez Grodziską Chorągiew ZHP środki czystości, żywność, wodę pitną oraz koce i odzież. Widząc i słysząc jak w sytuacji klęski żywiołowej publiczne systemy łączności zostały całkowicie unieruchomione oraz zdając sobie sprawę z istoty szybkiego uruchomienia łączności, która stanowi podstawę dla uruchomienia akcji pomocy, klub SP5PMU zgłosił akces uczestnictwa w ogólnopolskiej sieci łączności ratunkowej w ramach pasm amatorskich. Zorganizowanie takiej sieci umożliwiała rezolucja „BN” podjęta przez Światową Administrację Konferencji Radiowej WARC podczas obrad w Genewie już w 1979 roku. Idealnym wzorcem do naśladowania stać się mogła brytyjska sieć amatorska RAYNET. Ucieszyło nas podpisane porozumienia w sierpniu 1999 roku pomiędzy Prezesem PZK a Szefem Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zakresu i zasad współdziałania w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności. Być może w niedalekiej przyszłości zespół operatorski stacji klubowej SP5PMU stanie się jednym z węzłów krajowego a może nawet międzynarodowego systemu łączności doraźnej.

Od maja 1996 roku, raz w tygodniu, stacja SP5PMU nadawała w paśmie 145MHz komunikaty organizacyjno-informacyjne dla ogółu krótkofalowców. Komunikaty cieszyły się uznaniem szerokiego grona użytkowników pasm amatorskich co znajdowało potwierdzenie w przeprowadzanych każdorazowo sondażach o zasięgu „słyszalności”.

Wydanie bezterminowej zgody przez Państwową Agencję Radiokomunikacji na nadawanie komunikatów bez ingerencji w ich treść, jest świadectwem pełnej akceptacji i zaufania do działalności klubu. Nadawanie komunikatów zostało czasowo zawieszone w styczniu 1998r.

Na przełomie 1996 i 1997 roku Zarząd Klubu SP5PMU zorganizował na profesjonalnym poziomie kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa uzdolnienia radiooperatora. O poziomie zajęć najlepiej świadczy fakt uzyskania przez kursantów dziewiętnastu licencji kategorii „B” i siedmiu licencji kategorii „A”. Wagę prowadzonych zajęć a w końcowym etapie egzaminów, podkreślały dostojne komnaty pałacyku RADOGOSZCZ udostępnionego Klubowi przez Miejski Ośrodek Kultury. Kurs ten przysporzył Klubowi po raz pierwszy młodych członków, których starsi klubowi koledzy otoczyli techniczną opieką i serdeczną sympatią. Mimo akcji propagującej pracę Klubu SP5PMU w lokalnej prasie na łamach „Bogorii” i w lokalnej rozgłośni radiowej zwanej radiem „Bogoria” bardzo trudno było krótkofalarstwem zainteresować młodzież. Kilkakrotne zorganizowanie polowej radiostacji podczas trwania miejskich festynów wzbudzało jedynie krótkotrwałe zainteresowanie młodzieży kończące się najczęściej wyjęciem GSM’a z kieszeni i pytaniem z kim mam się połączyć?

Od 18 do 31 lipca 1997 roku pracowała kolejna stacja okolicznościowa zorganizowana przez SP5PMU, stanowiąca jeden z elementów obchodów 475 rocznicy nadania praw miejskich dla Grodziska Mazowieckiego. Tym razem do krótkofalowców w Polsce i poza jej granicami trafiło ponad 1000 dwustronnych kart QSL z ciekawie opisaną historią miasta.

Głównym animatorem działań Grodziskiego Klubu jest jego prezes Eligiusz SP5GMN. Jest wspaniałym organizatorem nie szczędzącym własnego czasu na sprawy klubowe. Posiada rzadki dar godzenia ludzi i łagodzenia wszelkich sporów. Operatorami odpowiedzialnymi za pracę stacji klubowej SP5PMU są: Artur SQ5JBO, Sylwester SQ7FJQ, Ryszard SP5TBE, Marcin SP5EB.